ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

Школа ради у две смене. Настава у првој смени почиње у 07:45 а у другој смени у 14:00 часова. Смену А чине 1. и 3. разред а смену Б чине 2. и 4. разред.

Директор, помоћници  директора , организатор практичне наставе наставници и стручни сарадници носиоци су  организације   и функционисања живота и рада школе уз  активно учешће и допринос административног  и помоћно техничког особља.

Поред школског одбора као органа управљања школом постоје стручни, саветодавни органи и школски тимови који се баве различитим питањима образовно-васпитног рада у школи.

Стручни органи школе су Педагошки колегијум, Стручни актив за развојно планирање, Стручни актив за развој школског програма и  8 стручних већа:

  1. Стручно веће за електротехничку групу предмета
  2. Стручно веће практичне наставе
  3. Стручно веће математике и информатике
  4. Стручно веће српског језика и књижевности
  5. Стручно веће страних језика
  6. Стручно веће општеобразовних предмета природног смера
  7. Стручно веће општеобразовних предмета друштвеног смера
  8. Стручно веће физичког васпитања

Сви стручни органи се баве питањима унапређивања и подизања стандарда квалитета  наставе и укупних услова за  што квалитетнија постигнућа ученика у образовно васпитном раду

Саветодавни органи

У школи постоји Савет родитеља  као саветодавни орган у коме представници родитеља ученика разматрају  важна питања унапређења живота и рада ученика  у домену своје надлежности.

Све ученичке иницијативе разматрају се у раду Ученичког парламента и преко представника ученика у стручним органима школе и школском одбору.

Школски тимови


Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Тим за инклузију
Тим за развојно планирање
Тим за самовредновање
Тим за развој школског програма
Тим за маркетинг школе

Наведени Тимови својим радом доприносе  безбедности, добробити  и креирању атмосфере подршке ученицима, разматрају питања унапређивања и развоја школе у правцу остваривања њене мисије и промовисању школе у широј друштвеној средини.

Педагошко-психолошка служба школе

Стручни сарадници, педагог и психолог  школе у индивидуалном, групном саветодавном  раду са ученицима прате и професионално подржавају ученике у процесу одрастања и разрешавања дилема и криза које оно доноси, постављању и остваривању  професионалних циљева и личном расту и развоју.