Електротехничар енергетике

Током четворогодишњег школовања, ученици изучавају послове у области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, као и њене примене у индустрији.
Запошљавају се у електропривреди, и то у : електранама, системима за пренос електричне енергије и електродистрибуцији.
Образовање могу наставити на свим факултетима и високим школама.

предмети  разред \ број часова недељно 
   I   II   III   IV 
 Српски језик и књижевност
 Енглески језик
 Историја    
 Географија      
 Физичко васпитање
 Математика
 Рачунарство и информатика      
 Музичка уметност      
 Ликовна култура      
 Физика    
 Хемија      
 Биологија      
 Основе електротехнике    
 Техничко цртање са нацртном геометријом      
 Практична настава 4+120**  
 Електрична мерења    2+2*     
 Примена рачунара у електротехници      
 Електроника   2+2*     
 Електроника у енергетици     3+2*   
 Електричне инсталације и осветљење   2+2*   
 Основе машинства      
 Електричне мреже      2+2*+84** 
 Социологија      
 Устав и права грађана      
 Философија      
 Економика и организација предузећа      
 Мерења у електроенергетици     2+2*   
 Електричне машине са испитивањима     2+2*  2+2* 
 Основи аутоматског управљања       2+2* 
 Обновљиви извори енергије       2+0 
 Електрична постројења        2+2*+96** 
 Верска настава\Грађанско васпитање

*лабораторијске вежбе
**блок настава